Kim jesteśmy

Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa jest społecznością religijną zarejestrowaną przez właściwe organy władzy państwowej. Wspólnota ma charakter ewangeliczny, tzn. swe wyznanie wiary opiera wyłącznie na treści Pisma Świętego. Uważa je za jedyne, przez Boga – Stwórcę natchnione poselstwo dla człowieka. W swej doktrynie nawiązuje do spuścizny duchowej okresu reformacji, jak również późniejszych ruchów przebudzeniowych w tradycyjnych kościołach. Za bezpośredni początek można uważać pierwsze dziesięciolecie XX wieku. Wtedy to na łonie Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania na Śląsku Cieszyńskim powstało duchowe (religijne) przebudzenie o charakterze zielonoświątkowym. Działalność Ducha Świętego przejawiła się w taki sam sposób jak miało to miejsce w dzień pięćdziesiąty – Zielonych Świąt, kiedy to uczniowie Jezusa Chrystusa zostali przyobleczeni mocą z wysokości zgodnie z Jego obietnicą (Dzieje Apostolskie 1 i 2 rozdział). Grupa przebudzeniowa ze Śląska Cieszyńskiego została w 1910 roku zarejestrowana przez ówczesne władze Monarchii Austro-Węgierskiej pod nazwą „Związek Stanowczych Chrześcijan”. Po pierwszej wojnie światowej (1914-1918) zbory te zostały terytorialnie rozdzielone granicą. Jedna część zborów znalazła się w Polsce zaś druga w Czechosłowacji (Zaolzie). W latach 1968-72 kilkadziesiąt rodzin należących do w/w zborów przesiedliło się na południowy wschód Polski. Na warunkach osadniczych zamieszkali w trzech pustych wioskach: Puławy, Wisłoczek i Wola Piotrowa w województwie podkarpackim. W tych trzech wioskach powstały trzy samodzielne zbory, które rozpoczęły swą działalność wewnątrz i na zewnątrz. W styczniu 1981 roku zbory te zostały zarejestrowane przez władze państwowe pod nazwą „Protestancka Wspólnota Regionu Bieszczadzkiego – Kościół Zielonoświątkowy”, a w roku 1988 nazwa zmieniona została na „Ewangeliczną Wspólnotę Zielonoświątkową”. Podstawą formalnej działalności zborów jest statut i prawo wewnętrzne Wspólnoty, zaś religijnej Pismo Święte. Zbory te we własnym zakresie wybudowały obiekty sakralne, które służą do zgromadzeń, modlitwy i uwielbienia Boga. Co roku (w lipcu) zbór w Puławach organizuje Chrześcijański Zjazd podczas którego głoszone jest Słowo Boże oraz zwiastowana ewangelia.


Nasze prawo wewnętrzne
Ustawa